Labdien!

Izlieku publiski dažas savas veidotās python programmas. Ceru, ka kādam noderēs.

*Aprēķina vidējā gaisa temperatūra ievadītajās 10 dienās, nosaka, kura diena bija visaukstākā - parāda gan dienas numuru, gan šo temperatūru.

import random
masivs = []
temp = []


for diena in range(1,11):
    t = random.randrange(0,30)
    dien = ("Diena - ",diena)
    masivs.append(dien)
    masivs.append(t)
    temp.append(t)

 

nr = temp.index(min(temp))
print(nr)
summa = sum(temp)

 

for i in masivs:
    print(i)
print(" ")
print("Vidējā gaisa temperatūra - ",summa/10)
print("Viszemākā temperatūra - ",min(temp)," dienas numurs - ", nr+1)

*Katrs spēlētājs uzraksta uz savas papīra lapiņas vienu zem otra skaitļus: 8, 7, 6, 5, 4, 3. Trīs metamos kauliņus met sešas reizes un katra metiena rezultātus pieraksta blakus pirmajai skaitļu rindai. Pēc tam sareizina skaitļus, kas atrodas viens otram blakus, un reizinājuma rezultātus saskaita kopā. Uzvarējis ir spēlētājs, kura kontā kasieris ir ierakstījis lielāko skaitli.

import random

 

mas = [8,7,6,5,4,3]
mas2 = []
summa = []

def kasieris():

    for i in mas:
        sk = random.randrange(1,7)
        sk1= sk*3
        rez = i*(sk*3)
        mas2.append(rez)
        print(i," * ",sk1," = ",rez)

 

for i in range(2):

    print(i+1,". Spēlētājs")
    kasieris()
    print("-----------")
    a = i+5
    if len(mas2) <= 6:
        summa1 = sum(mas2)
        summa.append(summa1)
    else:
        summa1 = sum(mas2[a:a*2])
        summa.append(summa1)
    print("Kopā",summa1)
    print(" ")

print("Uzvarēja", summa.index(max(summa)) + 1, ". spēlētājs")

*Parāda, cik ilgs laiks pagājis kopš pusnakts.

s = float(input("Ievadi cik sekundes pagājušas no pusnakts"))
stundas = round(s//3600)
stundass = round(s%3600)
minutes = round(stundass//60)
sekundes = round(stundass%60)
print("Tagad ir",stundas," h ",minutes," min ",sekundes," sec")

*Ls uz Euro

cena = float(input("Cik maksās prece latos"))
prece = input("Kas tā par preci?")
euro = round(cena/0.702804,2)
print(cena,"Ls vērti",prece,"maksās",euro,"EUR")

 

*Spēle, uzmini skaitli.

import random

 

cik = 0
def sakums():

    global cik
    print("Spēle, uzmini skatili no 1 - 100")
    skaitlis = random.randrange(1,101)
    print(skaitlis)
    spele(skaitlis)

 

def spele(skaitlis):

    global cik
    minejums = int(input("Skaitli ievadi, 1 - 100"))
    cik = cik+1


    if minejums == skaitlis:
        print("Uzmineji")
        print("Uzminēji",cik,"reizēs")
        vel = input("Spēlēsi vēl? jā/nē")

        if vel == "jā":
            sakums()
        else:
            print("bye")

    elif minejums > skaitlis:
        print("Par lielu")
        spele(skaitlis)
    else:
        print("Par mazu")
        spele(skaitlis)


sakums()

*Izrēķina cik bērni un suņi atrodas pļavā, ja zināms kāju un galvu skaits.

print("--------------------------------------")
print("Kājām jābūt divreiz vairāk nekā galvām!")
print("Kājām jabūt pāra skaitlim!")
print("Abiem skaitļiem jābūt pozitīviem!")
print("--------------------------------------")
g = float(input("Ievadi cik pļavā ir galvas!"))
k = float(input("Ievadi cik pļavā ir kāju!"))
s = int(0.5*k-g)
b = int(g-s)
print("Pļavā atrodas",s,"suņs/i un",b,"bērns/i")

*No faila nolasa vārdus un tos izloka.

**Faila nosaukumam jābūt "lietvardi", vai arī nomaini nosaukumu šajā rindiņā -> datne = open("lietvardi","r")

def mijas(vards):

    galotne = vards[len(vards)-1:len(vards)]
    v = vards[len(vards)-2:len(vards)-1]
    v1 = vards[len(vards)-3:len(vards)-1]
    no = ["b", "c", "d", "l", "m", "n", "p", "s", "t", "v", "z", "sn", "zn", "ll"]
    uz = ["bj", "č", "ž", "ļ", "mj", "ņ", "pj", "š", "š", "vj", "ž", "šņ", "žņ", "ļļ"]
    if v1 in no:
        pirmais = no.index(v1)
        return(vards[0:len(vards)-3]+uz[pirmais]+galotne)
    elif v in no:
        pirmais = no.index(v)
        return(vards[0:len(vards)-2]+uz[pirmais]+galotne)

 

def viensk(sakne):

    locijumi = ["N (kas?) -", "Ģ (kā?) -", "D (kam?) -", "A (ko?) -", "I (ar ko?) - ar", "L (kur?) -", "V (bez jautājuma) -"]
    galotnes = ["e", "es", "ei", "i", "i","ē", "e"]
    for i, b in zip(galotnes,locijumi):
        print(b,sakne+i)
    print("")

 

def daudzsk(sakne):

    locijumi = ["N (kas?) -", "Ģ (kā?) -", "D (kam?) -", "A (ko?) -", "I (ar ko?) - ar", "L (kur?) -", "V (bez jautājuma) -"]
    galotnes = ["es", "u", "ēm", "es", "ēm","ēs", "es"]
    for i, b in zip(galotnes,locijumi):
        vards = sakne+i
        if b != "Ģ (kā?) -":
            print(b,sakne+i)
        else:
            print(b,mijas(vards))

 

def check():

    datne = open("lietvardi","r")
    saturs = []
    for rinda in datne:
        rinda = rinda.strip()
        saturs.append(rinda)
    datne.close()
    for i in saturs:

        if i[-1] == "e":

            print(i," ir 5. deklinācijas vārds")
            print("")
            viensk(i[0:len(i)-1])
            daudzsk(i[0:len(i)-1])
        elif i[-1] != "e":
            print(i," nav 5. deklinācijas vārds")
    print("Spied Enter lai turpinātu")
    input()

 

check()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboja conux, labots 3x